KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU VÀ KHÁNG VIÊM CỦA CÂY LÁ ĐẮNG (VERNONIA AMYGDALINA DEL.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Studies on the Analgesic and Anti-Inflammatory Effects of Vernonia Amygdalina Del. in Swiss Albino Mic

  • Phạm Thị Ngọc Anh
  • Trần Ngọc Kim Cương
  • Đoàn Văn Viên
  • Ngô Văn Cường
Từ khóa: Lá đắng, Giảm đau, Kháng viêm

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tác động giảm đau ngoại biên và kháng viêm của cao chiết dược liệu Lá đắng Vernonia amygdalina Del.
trên chuột nhắt trắng.
Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Cây Lá đắng được thu hái ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tác động kháng
viêm được nghiên cứu trên mô hình gây phù chân chuột bằng carrageenan 1%. Tác động giảm đau được nghiên cứu trên mô
hình gây đau quặn bằng acid acetic 0,7%.
Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy cao nước Lá đắng liều 2500 mg/kg và liều 1000 mg/kg có tác động kháng viêm tương
đương với ibuprofen liều 7,5 mg/kg trong thí nghiệm kháng viêm. Đồng thời, cao nước Lá đắng liều 2500 mg/kg, liều 1000
mg/kg và liều 500 mg/kg làm giảm số lần đau quặn tương đương với paracetamol liều 50 mg/kg trong thí nghiệm giảm đau
ngoại biên.
Kết luận: Cao nước Lá đắng liều 2500 mg/kg và liều 1000 mg/kg có tác động giảm đau và kháng viêm. Vì vậy góp phần mở
rộng tiềm năng ứng dụng trong điều tri

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03
Chuyên mục
Bài viết