Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: Lưu Thị Hồng
E-mail:
luuthihongngoc@gmail.com

Phó Tổng biên tập: Vũ Văn Dũng
E-mail:
dungsilicat@gmail.com

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc): Hoàng Thúy Hồng Anh
Điện thoại:
0902157765
Email: hoanganh.vibm@gmail.com