Chỉ số an ninh sức khỏe toàn cầu: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn trên thế giới và Việt Nam (phần 1)

  • Đào Thị Minh Hương
Từ khóa: an ninh sức khỏe, chỉ số an ninh sức khỏe, Covid - 19

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu Con người số 6(111) 2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-10
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU