Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát ảnh hưởng của đường kính bu lông lên độ đàn hồi liên kết chân cột với móng theo tiêu chuẩn Eurocode 3 Tải xuống tải PDF