Khảo sát ảnh hưởng của đường kính bu lông lên độ đàn hồi liên kết chân cột với móng theo tiêu chuẩn Eurocode 3

Investigation influence of bolt diameter on bending stiffness of column base connection by Eurocode 3

  • Chu Thị Hoàng Anh
Từ khóa: độ cứng, phương pháp tổ hợp thành phần, chiều dày bản đế, bulông neo, uốn, kéo, nén, stiffness, compoment method, base plate thickness, anchor bolt, bending, tension, compression

Tóm tắt

Trong khung thép nhà công nghiệp thì liên kết chân cột với móng thường dùng liên kết với bản đế bằng bu lông neo. Khi tính toán thì liên kết này thường được giả định là ngàm cứng. Tuy nhiên thực tế liên kết có tính đàn hồi. Nó được gọi là liên kết nửa cứng và được đánh giá thông qua đặc trưng là độ đàn hồi. Độ đàn hồi liên kết chân cột với móng xác định theo phương pháp tổ hợp độ cứng thành phần tiêu chuẩn Eurocode 3 phụ thuộc nhiều yếu tố như độ cứng và khả năng chịu lực của bu lông neo, bản đế chịu uốn, bê tông nén và bu lông chịu cắt. Trong bài báo này, tác giảgiới thiệu mô hình làm việc và cách xác định độ đàn hồi của liên kết chân cột với móng theo phương pháp tổ hợp thành phần, cũng như cách phân loại liên kết theo độ đàn hồi này. Các ví dụ tính toán được đưa ra nhằm khảo sát ảnh hưởng của đường kính bu lôngđến độ đàn hồi liên kết. Đây là cơ sở để giúp các kĩ sư thiết kế chọn lựa bu lông trong cấu tạo liên kết chân cột với móng.

Abstract

In the steel frame, column base connections are formed by the anchor bolts and the base plates. In calculation, these joints are often considered rigid joint. But they are elastic and work in stage between rigid and spring. They are called “semi-rigid connection” which have stiffness. Stiffness of column base connection by “component approach” Eurocode 3 (EC3) depends on the stiffness and resistance of the anchor bolt in tension, the base plate in bending, the concrete in compression and the anchor bolt in shear. In this paper, the component model and calculating of the stiffness of column base connection and the classification of column base connection are presented. Numeral examples are given to investigate the influence of bolt diameter on column base connection stiffness. The results help the civil engineers choose the optimal bolt diameter on the connection.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-26