Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC HỆ ĐÀO TẠO NGOÀI CHÍNH QUY THÔNG QUA PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tải xuống tải PDF