ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC HỆ ĐÀO TẠO NGOÀI CHÍNH QUY THÔNG QUA PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

  • Nguyễn Quốc Tuấn
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, phản hồi của người học, ngoài chính quy, Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá đối với các hệ đào tạo ngoài chính quy thông qua phản hồi của người học ở Trường Đại học Đồng Tháp. Các nội dung đã được phân tích, đánh giá trong nghiên cứu gồm (1) việc giảng viên thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá đến người học; (2) việc sử dụng các nội dung kiểm tra, đánh giá; (3) việc sử dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá; (4) việc công bố kết quả kiểm tra, đánh giá và (5) ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá. Kết quả phân tích trong bài viết đã chỉ ra tương đối rõ nét về thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá, trong đó có những ưu điểm cần tiếp tục được phát huy và những điểm hạn chế cần phải được điều chỉnh cải tiến.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI