Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng quy trình an toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất vi cầu phóng xạ 90Y và 32P-Chromic Phosphate tại Lò Phản ứng Hạt nhân Đà Lạt Tải xuống tải PDF