Xây dựng quy trình an toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất vi cầu phóng xạ 90Y và 32P-Chromic Phosphate tại Lò Phản ứng Hạt nhân Đà Lạt

  • Phạm Thành Minh
  • Dương Văn Đông
  • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Đặng Hồ Hồng Quang
  • Mai Phước Minh Thành
  • Ngô Thị Thu Thủy
  • Nguyễn Đình Lâm
  • Nguyễn Đăng Khoa
  • Nguyễn Thanh Bình
Từ khóa: an toàn bức xạ; hạt vi cầu Y-90; 32P-chromic phosphate; lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu xây dựng quy trình an toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất vi cầu phóng xạ Y-90 và 32P-chromic phosphate tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt ứng dụng trong điều trị ung thư tại Việt Nam. Phương pháp đo suất liều gamma, bêta được đo trên máy đo suất liều cầm tay RAD 100, kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt trên máy CoMo 170, các phương pháp che chắn bức xạ, xử lý chất thải phóng xạ và tẩy xạ được thực hiện tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Kết quả đã xây dựng được quy trình an toàn bức xạ trong quá trình sản xuất dược chất vi cầu phóng xạ Y-90 và 32P-chromic phosphate tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đáp ứng các yêu cầu về an toàn bức xạ theo quy định của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân (Việt Nam). Đây là những sản phẩm thuốc phóng xạ đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ