Nghiên cứu ảnh hưởng của trường tinh thể h3 đến sự chuyển pha của mô hình XY hai chiều

  • Lương Minh Tuấn
  • Dương Xuân Núi
  • Trương Thị Bạch Yến
  • Nguyễn Đức Trung Kiên
  • Đào Xuân Việt
Từ khóa: Từ khóa: Mô phỏng Monte Carlo, chuyển pha, vật liệu từ, mô hình XYhq.

Tóm tắt

Tóm tắt: Hệ vật liệu từ hai chiều có các tham số tới hạn thực nghiệm thường biểu hiện khác thường, không thuộc lớp phổ quát Ising cũng như không thuộc lớp phổ quát XY mà có giá trị từ lớp phổ quát Ising đến lớp phổ quát XY. Để nghiên cứu chuyển pha của những vật liệu này người ta đưa ra mô hình XYhq.Tính chất chuyển pha của mô hình XYhq đã được nghiên cứu bằng lý thuyết tái chuẩn hóa và mô phỏng số.Các tác giả đã chỉ ra trong mô hình này với q ≤ 4 chỉ có một chuyển pha bậc hai, với q> 4 có chuyển pha KT tuỳ thuộc vào giá trị của q. Tuy nhiên, các tham số tới hạn thực nghiệm có những bất thường với cả vật liệu bất đẳng hướng q ≤ 4. Do đó, chúng tôi khảo sát sự chuyển pha của XYh3 phụ thuộc vào trường tinh thể bất đẳng hướng h3 bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Kết quả chỉ ra sự chuyển pha của XYh3 phụ thuộc vào cường độh3, với h3> 0.01 mô hình có một chuyển pha bậc 2 và nhiệt độ chuyển pha giảm khi cường độ trường tinh thể giảm;h3 ≤ 0.01 mô hình vẫn có một chuyển pha bậc hai, nhưng nhiệt độ chuyển pha không đổi và bằng nhiệt độ chuyển pha KT.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-12