Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của trường tinh thể h3 đến sự chuyển pha của mô hình XY hai chiều Tải xuống tải PDF