Mô hình tính toán ảnh hưởng của sự biến tính nhiệt dị thường cuả protein lên tính chất quang của hạt nano vàng bọc protein

  • Nguyễn Minh Hoa
  • Lê Anh Thi
  • Lương Thị Thêu
  • Trần Quang Huy
  • Mẫn Minh Tân
Từ khóa: Từ khóa: Hạt nano vàng; protein BSA; hình thức luận Ginzburg – Landau; chuyển pha.

Tóm tắt

Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi dựa trên cơ sở lý thuyết Mie và hiện tượng luận Ginzburg-Landau để đưa ra mô hình mô tả sự ảnh hưởng biến tính nhiệt dị thường của protein bovine serum albumin (BSA) lên hệ phức hạt cầu nano vàng-protein. Các kết quả tính toán cho thấy khi có sự biến tính của protein theo nhiệt độ thì bước sóng cộng hưởng và bán kính hạt phụ thuộc tuyến tính đồng thời có sự dịch về phía bước sóng dài hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy có sự phù hợp khá tốt khi so sánh kết quả tính toán lý thuyết thu được với các giá trị đo đạc thực nghiệm. Điều này có ý nghĩa quan trọng để nghiên cứu định hướng ứng dụng trong y sinh, cũng như các tương tác protein-hạt nano khác.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-12