Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp phản đối xứng thêm ba và bớt một photon tổng

  • Hồ Ngọc Trung
  • Trương Minh Đức
Từ khóa: Nén tổng hai mode, nén hiệu hai mode

Tóm tắt

Bài báo này trình bày một nghiên cứu của chúng tôi về các tính chất phi cổ điển bậc thấp và bậc cao...

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-12