Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp phản đối xứng thêm ba và bớt một photon tổng Tải xuống tải PDF