Quay trở lại chi tiết bài viết Tính chất hấp thụ quang từ trong hố lượng tử kiểu Poschl-Teller Tải xuống tải PDF