Tính chất hấp thụ quang từ trong hố lượng tử kiểu Poschl-Teller

  • Lương Văn Tùng
  • Huỳnh Vĩnh Phúc
  • Lê Đình
Từ khóa: Hố lượng tử

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát sự hấp thụ quang trong hố lượng tử...

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-12