NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN SỤT ÁP NGẮN HẠN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI SỬ DỤNG THIẾT BỊ HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH BẰNG VẬT LIỆU SIÊU DẪN KIỂU ĐIỆN TRỞ (R_SFCL)

  • Nguyễn Chí Hùng
  • Nguyễn Tùng Linh

Abstract

Bài báo đề xuất một chiến lược ứng dụng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch bằng vật liệu siêu dẫn kiểu điện trở (R_SFCL) vào hệ thống điện phân phối để cải thiện sụt áp ngắn hạn (độ võng điện áp) và phân tích ảnh hưởng của R_SFCL lên các dạng mạch nhánh khác nhau, bao gồm mạch hình tia và mạch vòng kín, ứng dụng vào phân tích cho lưới điện phân phối 69/11,4 kV. Khi có một sự cố xảy ra tại một điểm dọc theo mạch nhánh hoặc tại Bus số ngắt, kết quả mô phỏng cho thấy khi lắp đặt thiết bị R_SFCL vào hệ thống phân phối, R_SFCL sẽ hạn chế dòng ngắn mạch và làm giảm biên độ dòng điện ngắn mạch xấp xỉ 53%. Bên cạnh đó R_SFCL có thể cải thiện sụt áp ngắn hạn tùy thuộc vào vị trí sự cố. Từ đó, kết quả cải thiện sụt áp ngắn hạn sử dụng đường cong đồ thị Information of Technology Industry Council (ITI Curve) để đánh giá.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2019-07-25
Section
Bài viết