Sử dụng thuật toán di truyền và phương pháp tìm kiếm không gian trong việc lựa chọn tối ưu các tham số cụm cánh trước của tên lửa

  • Mạnh Tuân Trần Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Văn Tiến Bùi Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Hữu Sơn Nguyễn Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Tối ưu đa mục tiêu, biên dạng khí động tên lửa, thuật toán di truyền (GA), phương pháp nghiên cứu không gian tham số (PSI)

Tóm tắt

Vấn đề tối ưu biên dạng khí động tên lửa luôn được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu khi tính toán thiết kế mới cũng như cải tiến các loại tên lửa. Một trong các bước quan trọng của bài toán cải tiến tên lửa điều khiển một kênh là cần lựa chọn các tham số thiết kế cụm cánh trước của tên lửa một cách tối ưu theo các mục tiêu và ràng buộc khác nhau. Bài báo sử dụng thuật toán di truyền (GA) và phương pháp nghiên cứu không gian tham số (Parameter Space Investigation - PSI) để tìm lời giải cho bài toán tối ưu đa mục tiêu. Đưa ra bộ tham số thiết kế tối ưu của cụm cánh trước tên lửa đối với các hàm mục tiêu là tính ổn định và tính điều khiển được của tên lửa. Kết quả tối ưu nhận được từ hai phương pháp được so sánh với mục đích khẳng định độ tin cậy của lời giải.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC