Tối ưu hóa biên dạng cánh máy bay trong dòng chảy cận âm

  • Văn Khiêm Phạm Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Hoàng Quân Đinh Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Tối ưu hóa, biên dạng cánh máy bay, phương pháp mô hình thay thế, chất lượng khí động, SU2

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp tối ưu hóa biên dạng cánh máy bay RAE2822 trong dòng chảy cận âm bằng phương pháp tối ưu mô hình thay thế (Surrogate-based model optimization). Bài toán được giải cho biên dạng cánh tại dòng chảy cận âm với các thông số góc tấn, số Mach, nhiệt độ của môi trường xung quanh và số Reynolds cho trước bằng phần mềm mã nguồn mở SU2 (Standford University Unstructured). Phương pháp mô hình thay thế chỉ với hai tham số của hàm nhiễu đưa ra lời giải cho việc tăng chất lượng khí động của biên dạng cánh bằng cách giảm lực cản và giữ lực nâng lớn hơn một giá trị xác định. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tiến hành tối ưu hóa cánh máy bay trong giai đoạn thiết kế sơ bộ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC