Xác định hệ số hình dạng trong mô hình truyền nhiệt của vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench

  • Trung Kiên Hoàng Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Văn Thể Vũ Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Hệ số hình dạng, mô hình truyền nhiệt, vi chấp hành điện nhiệt chữ V

Tóm tắt

Bài báo đề xuất phương pháp xác định hệ số hình dạng trong mô hình truyền nhiệt của vi chấp hành điện nhiệt chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench. Mô hình 2D được xây dựng để khảo sát nhiệt lượng truyền từ mặt cắt dầm đến nền qua một lớp không khí mỏng. Mô hình này có thể được dùng để xác định ảnh hưởng của chiều rộng và chiều dày dầm đến hệ số hình dạng. Kết quả của bài báo cung cấp một phương pháp hiệu quả để xác định hệ số hình dạng trong các mô hình truyền nhiệt lý thuyết cho vi chấp hành điện nhiệt chữ V và cũng có thể áp dụng cho các mô hình truyền nhiệt tương tự.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC