Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á