Information For Readers

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc đăng ký dịch vụ thông báo khi xuất bản với tạp chí này. Sử dụng đường dẫn Đăng ký ở đầu trang chủ của tạp chí này. Đăng ký sẽ giúp bạn đọc nhận được Mục lục của mỗi số tạp chí mới qua đường email. Danh sách đăng ký cũng cho phép tạp chí khẳng định một tỷ lệ ủng hộ hoặc lượng độc giả nhất định. Xem Tuyên bố về Tự do các nhân, một cam kết đảm bảo với bạn đọc rằng tên và địa chỉ emmail của họ sẽ không được dùng cho các mục đích khác.