Information For Librarians

Chúng tôi khuyến khích cán bộ các thư viện nghiên cứu đưa tạp chí này vào danh mục các tạp chí điện tử của mình. Đồng thời, cũng xin lưu ý rằng phần mềm mã nguồn mở của tạp chí này rất phù hợp cho các thư viện để cài đặt cho các giảng viên sử dụng với những tạp chí mà họ tham gia biên tập (xem Phần mềm Tạp chí Mở (Open Journal Systems)).