The impact of the financial market development on the foreign direct investment in Vietnam: the Weight Entropy and ARDL model approach

  • PHAN THỊ HẰNG NGA
  • NGUYỄN QUYẾT

Abstract

   Bài viết này phân tích tác động của phát triển thị trường tài chính lên đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu và số liệu dựa vào trọng số Entropy và mô hình hồi quy phân phối trễ (ARDL). Nghiên cứu được phân tích trên hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy phát triển thị trường tài chính là nhân tố tích cực thu hút nguồn vốn FDI.    
điểm /   đánh giá
Published
2019-07-15
Section
ARTICLES