Đánh giá giảm phát thải khí nhà kính khi dùng môi chất lạnh R32 thay cho R410a trong điều hòa không khí gia dụng bằng phương pháp TEWI

  • Nguyễn Khắc Hoành Thành Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Nguyễn Việt Dũng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khóa: TEWI, môi chất lạnh R-32, bin-nhiệt độ, phát thải GHG

Tóm tắt

Dựa trên các kết quả nghiên cứu thị trường ĐHKK Việt Nam trong thời gian 2012-2020, bài báo đã phân tích đưa ra xu hướng phát triển của thị trường này. Trên cơ sở áp dụng cách tiếp cận tính toán theo  chỉ số ảnh hưởng nóng lên toàn cầu quy đổi tổng – TEWI và phương pháp bin-nhiệt độ, bài báo đã lần đầu tiên xây dựng được mô hình xác định lượng phát thải GHG quy đổi ra tấn CO2  tương ứng với các kịch bản tốc độ thay thế ĐHKK sử dụng R-410A bằng ĐHKK dùng R-32 lần lượt là 8% và 10%, tương ứng  là 9,6 và 14,3 triệu tấn CO2. Với kết quả này cho phép các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp có thể đánh giá về định lượng hiệu quả sử dụng môi chất lạnh R-32 để góp phần thực hiện thành công Sửa đổi Kigali của Nghị đinh thư Montreal.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-14