NHẬN DIỆN MỘT SỐ TIỀM NĂNG VỐN TỰ NHIÊN CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH

  • Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Từ khóa: vốn tự nhiên, phát triển nông nghiệp, biến đổi khí hậu, Hà Tĩnh

Tóm tắt

Hà Tĩnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt, có ý nghĩa và lợi thế quan trọng trong việc mở rộng giao lưu kinh tế. Ngoài ra, tỉnh có nhiều lợi thế về vốn tự nhiên như tài nguyên đất, nước, rừng, biển... phục vụ cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn những hạn chế, chủ yếu tập trung khai thác tiềm năng đất đai, chưa tương xứng với tiềm năng vốn tự nhiên. Vì vậy, cần có những giải pháp phát huy giá trị của vốn tự nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp của tỉnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-04
Chuyên mục
Bài viết