Quay trở lại chi tiết bài viết SỰ GIÚP ĐỠ CỦA LIÊN XÔ TRONG ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1975 Tải xuống tải PDF