SỰ GIÚP ĐỠ CỦA LIÊN XÔ TRONG ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1975

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0036

  • Nguyễn Duy Phương
Từ khóa: Liên Xô, Việt Nam, lưu học sinh, chiến tranh Việt Nam, giáo dục.

Tóm tắt

Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, Liên Xô đã dành nhiều sự giúp đỡ cho Việt Nam, nhất là trong đào tạo lưu học sinh (LHS- Lưu học sinh ở đây là gọi chung cho tất cả những người Việt Nam đến học tại Liên Xô ở tất cả các cấp học trong những năm 1954 – 1975)… tuy nhiên vấn đề này ít được các nhà khoa học tập trung đi sâu phân tích. Với nguồn tư liệu là các văn kiện ngoại giao, các kế hoạch, báo cáo..., bài viết làm rõ cơ sở pháp lí của việc Liên Xô giúp đỡ đào tạo các LHS Việt Nam (1954 – 1975); phân tích số lượng, chất lượng của các LHS được đào tạo tại Liên Xô trong giai đoạn 1954 - 1975, đánh giá hiệu quả, cũng như ảnh hưởng của sự giúp đỡ này đối với Việt Nam không chỉ đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước mà cả trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
BAI BÁO