CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ MỘT KHUÔN MẶT PHỤ NỮ CỦA SVETLANA ALEXIEVICH – NHỮNG GÓC KHUẤT VỀ CHIẾN TRANH QUA TIẾNG NÓI KHÁNG CỰ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0005

  • Nguyễn Thị Hải Phương
  • Triệu Thị Ngọc Linh
Từ khóa: diễn ngôn, chiến tranh, kháng cự, phụ nữ, Svetlana Alexievich

Tóm tắt

Với bài viết “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich - Những góc khuất về chiến tranh qua tiếng nói kháng cự của người phụ nữ”, chúng tôi muốn đề cập đến hai nội dung chính: Thứ nhất là sự trấn áp của tư tưởng nam quyền trong cái nhìn về chiến tranh và thứ hai là tiếng nói kháng cự lại tư tưởng nam quyền của phụ nữ. Có thể thấy, trong tác phẩm này, chiến tranh được tái hiện thông qua các diễn ngôn của phụ nữ; Svetlana Alexievich đã để cho phụ nữ (những“Kẻ khác”) được cất lên tiếng nói và cũng qua đó tác giả cho ta thấy những góc khuất, những mặt trái của chiến tranh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO