ĐÁNH GIÁ NGUỒN LAO ĐỘNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN

DOI: 10.18173/2354-1067.2020-0060

  • Lương Thị Thành Vinh
  • Lê Thị Huyền
Từ khóa: nguồn lao động, phát triển kinh tế, thị xã Cửa Lò

Tóm tắt

Nguồn lao động là động lực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Cửa Lò là một trong 3 thị xã có nền kinh tế phát triển khá của tỉnh Nghệ An, hoạt động dịch vụ du lịch phát triển mạnh, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, nhu cầu đối với lao động phục vụ trong ngành du lịch ngày càng lớn, tuy nhiên nguồn lao động của thị xã chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường cả về số lượng và chất lượng. Do đó, việc đánh giá thực trạng nguồn lao động sẽ góp phần giải quyết những yêu cầu trước mắt và lâu dài trong chính sách phát triển nguồn nhân lực của thị xã. Bài báo này đã tập trung đánh giá nguồn lao động phục vụ phát triển kinh tế thị xã Cửa Lò giai đoạn 2008 - 2018 theo các tiêu chí: quy mô, gia tăng, cơ cấu, phân bố, chất lượng, hạn chế và giải pháp sử dụng hợp lí nguồn lao động của thị xã giai đoạn tiếp theo. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-15
Chuyên mục
BAI BÁO