Quay trở lại chi tiết bài viết CHẾ ĐỘ LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP CHO BINH LÍNH TRONG QUÂN ĐỘI TRIỀU NGUYỄN (1802 - 1884) Tải xuống tải PDF