CHẾ ĐỘ LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP CHO BINH LÍNH TRONG QUÂN ĐỘI TRIỀU NGUYỄN (1802 - 1884)

  • Vũ Thị Nga
Từ khóa: Lương, trợ cấp, quân đội, triều Nguyễn, binh lính

Tóm tắt

Chế độ lương và trợ cấp cho binh lính trong quân đội là một trong những chính sách quan trọng trong xây dựng và củng cố lực lượng quân đội dưới triều Nguyễn. Binh lính dưới triều Nguyễn không chỉ được hưởng lương (bao gồm tiền gạo và ruộng đất) và phụ cấp của nhà nước mà còn nhận được tiền phụ dưỡng nuôi lính do địa phương cấp. Những chính sách này không chỉ phản ánh tình hình chính trị mà còn nói lên chính sách đối nội và tình hình kinh tế của vương triều Nguyễn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-13
Chuyên mục
BAI BÁO