Quay trở lại chi tiết bài viết THÁI ĐỘ SAI LẦM CỦA VƯƠNG DUY ĐỐI ĐÀO TIỀM HAY LÀ VẤN ĐỀ MÂU THUẪN GIỮA “XỬ THẾ” VÀ “ẨN DẬT” “朝隐”者不喜“歸去”人 (濫談王右丞與陶徵士之事) Tải xuống tải PDF