THÁI ĐỘ SAI LẦM CỦA VƯƠNG DUY ĐỐI ĐÀO TIỀM HAY LÀ VẤN ĐỀ MÂU THUẪN GIỮA “XỬ THẾ” VÀ “ẨN DẬT” “朝隐”者不喜“歸去”人 (濫談王右丞與陶徵士之事)

  • Lê Thời Tân
  • Nguyễn Thị Hương Lan

Tóm tắt

Vương Duy xem ra lấy làm tiếc cho hành động “quy khứ” của Uyên Minh. Thái độ đó nếu không phải là sản phẩm của một quan điểm sống trái ngược với Đào Tiềm thì cũng là một cách tự biện hộ cho hành động “ẩn tại triều” của bản thân ông. Phản bác lại Vương Duy, bài viết này đồng thời cũng nêu rõ quan điểm cho rằng Đào Tiềm tự cho mình đơn giản chỉ là người “từ quan” để sống cuộc sống của chính mình. Thái độ đó vượt lên trên nỗi đau khổ xuất-xử mà sĩ nhân đời sau quen hình dung, phản ánh thực chất tinh thần và cốt cách của thi hào này.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
BAI BÁO