ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN HOÁ VỀ XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA NHIỆT ĐỘ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH BẮC GIANG

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0017

  • Đào Ngọc Hùng
  • Nguyễn Thị Hà
  • Nguyễn Thị Liễu
  • Nguyễn Thành Luân
Từ khóa: xu thế biến đổi của nhiệt độ, nhiệt độ tối cao tuyệt đối năm, biến đổi khí hậu.

Tóm tắt

Bắc Giang là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam. Bắc Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn lực con người để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã và đang tác động rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đánh giá tương quan và phân tích hồi quy để xử lí số liệu nhiệt độ ở 4 trạm khí tượng Bắc Giang, Hiệp Hòa, Sơn Động và Lục Ngạn và 7 trạm khí tượng xung quanh tỉnh Bắc Giang. Kết quả cho thấy, trong 44 năm (1970 - 2014) xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình phổ biến từ 0,012 ÷ 0,018 oC\năm. Tuy nhiên, xu thế biến đổi của nhiệt độ tối cao tuyệt đối năm phổ biến ở mức cao hơn từ 0,028 ÷ 0,032 oC\năm. Mức độ biến động của những giá trị nhiệt độ cực đoan lớn hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình. Xu thế biến đổi yếu tố nhiệt độ (nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ tối cao tuyệt đối năm) cao nhất ở vùng lãnh thổ phía đông của tỉnh, tại các huyện miền núi như Sơn Động, Lục Ngạn và thấp nhất ở vùng địa hình thấp phía tây của tỉnh như huyện Hiệp Hòa. Kết quả nghiên cứu sẽ là tư liệu để các cơ quan quản lí đưa ra những biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20