Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN HOÁ VỀ XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA NHIỆT ĐỘ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH BẮC GIANG Tải xuống tải PDF