LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN TRỌNG SỐ CÁC CHỈ THỊ TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG ĐẾN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0014

  • Hoàng Lưu Thu Thuỷ
Từ khóa: biến đổi khí hậu, trọng số của các chỉ thị, mức độ tổn thương, ngành nông nghiệp, Bình Định.

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là lựa chọn và tính toán trọng số của các chỉ thị trong đánh giá tổn thương đến ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định bằng phương pháp phân tích thứ bậc AHP với sự hỗ trợ của phần mềm Expert choice. Những chỉ thị có trọng số lớn thể hiện vai trò, mức độ tác động lớn của các chỉ thị đó trong việc xác định giá trị các biến thành phần: chỉ số phơi nhiễm (E), chỉ số nhạy cảm (S), chỉ số năng lực thích ứng (AC). Kết quả tính toán chỉ số của các biến thành phần có tính đến trọng số các chỉ thị sẽ phản ánh kết quả khách quan hơn khi không áp dụng trọng số. Phân tích giá trị của chỉ số thành phần và chỉ số tổn thương cho thấy: Mức độ tổn thương đến ngành nông nghiệp tại các huyện đồng bằng ven biển và gần biển lớn hơn so với các huyện thuộc vùng núi và vùng trung du. Mức độ tổn thương đến ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định ở mức thấp đến rất cao, trong đó mức độ tổn thương rất cao tập trung ở các huyện ven biển và gần biển gồm các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Tuy Phước; mức độ tổn thương cao ở các huyện An Lão và Hoài Ân; các huyện ở phía tây nam của tỉnh có mức độ tổn thương đến ngành nông nghiệp ở mức thấp đến trung bình. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20