Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA CÁC GEN LẶP TRONG HỌ NHÂN TỐ PHIÊN MÃ NAC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁP ỨNG HẠN Ở CÂY LẠC (Arachis hypogaea) Tải xuống tải PDF