ÚNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀ CÔNG NGHỆ GIS PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG NGÀN SÂU VÀ NGÀN PHỐ TỈNH HÀ TĨNH

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0023

  • Đặng Tuyết Minh
Từ khóa: Phân vùng nguy cơ lũ, phương pháp phân tích thứ bậc, AHP, lưu vực sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố.

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu phương pháp phân tích thứ bậc tích hợp với GIS để cung cấp thông tin phục vụ cho việc phân tích nguy cơ lũ trên lưu vực sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố. Các tham số là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến lũ được đề cập trong bài bào này bao gồm: Độ dốc, lượng mưa, thực phủ, thổ nhưỡng, chiều dài sườn dốc tương đối và mật độ lưới sông. Kết quả cho thấy vùng nghiên cứu chịu ảnh hưởng chính của hai yếu tố lượng mưa và độ dốc với trọng số tương ứng là 45% và 25,5%. Vùng có nguy cơ lũ cao và rất cao chiếm 82,78% tổng diện tích lưu vực trong đó khu vực có nguy cơ thấp và trung bình chỉ chiếm 17,22%. Độ chính xác của bản đồ phân vùng nguy cơ lũ được kiểm chứng dựa vào mức báo động lũ tại các trạm thủy văn của một số trận lũ thực tế. Kết quả cho thấy kết hợp AHP và công nghệ GIS là phương pháp đáng tin cậy để đánh giá nguy cơ lũ dặc biệt là những khu vực thiếu dữ liệu. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO