Quay trở lại chi tiết bài viết ÚNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀ CÔNG NGHỆ GIS PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG NGÀN SÂU VÀ NGÀN PHỐ TỈNH HÀ TĨNH Tải xuống tải PDF