Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (Plutella xylostella L.) CỦA DỊCH CHIẾT THÔ MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT Tải xuống tải PDF