Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG, TỪ CỦA VẬT LIỆU FexNi1-xMn2O4 Tải xuống tải PDF