NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG, TỪ CỦA VẬT LIỆU FexNi1-xMn2O4

DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0007

  • Phạm Vũ Bích Hằng
  • Nguyễn Hải Yến
  • Phùng Thị Thanh Mai
  • Đặng Đức Dũng
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Nguyễn Cao Khang
Từ khóa: NiMn2O4, FeMn2O4, spinel, phương pháp sol-gel.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày quy trình công nghệ chế tạo vật liệu FexNi1-xMn2O4 (x = 0; 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1) bằng phương pháp sol-gel. Kết quả kính hiển vi điện tử quét cho thấy các hạt có kích thước khoảng 50 nm. Giản đồ nhiễu xạ tia X chỉ ra rằng các mẫu là đơn pha, thay đổi cấu trúc rõ ràng khi tỉ lệ x tăng từ 0 đến 1. Hằng số mạng, độ dài liên kết cũng thay đổi theo giá trị x như được chỉ ra trên phổ tán xạ Raman. Kết quả phép đo từ kế mẫu rung cho thấy, từ tính của vật liệu FexNi1-xMn2O4 thay đổi theo giá trị của x và đạt cực đại trong khoảng x từ 0,5 đến 0,7.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO