ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HẠN KHÍ TƯỢNG MÙA KHÔ BẰNG CHỈ SỐ HẠN RDIst CHO VÙNG CỬA SÔNG TIỀN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  • Đào Ngọc Hùng
  • Cù Thị Phương
  • Bùi Thị Thanh Dung
  • Vũ Thị Hạnh
  • Nguyễn Thị Diệu Anh
  • Trần Văn Thương
  • Đặng Vũ Khắc
  • Vũ Thị Hằng
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ số hạn RDIst, cửa sông Tiền, kịch bản biến đổi khí hậu, kịch bản phát thải khí nhà kính (RCP), kịch bản hạn.

Tóm tắt

Khu vực cửa sông Tiền là vùng nông nghiệp quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp tới 35 % trong cơ cấu kinh tế của vùng [1-3]. Trong nhóm ngành kinh tế này, trồng trọt nói chung và trồng lúa nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu thời tiết, đặc biệt là mức độ khô hạn trong mùa khô. Bằng phương pháp tính chỉ số khô hạn RDIst, phương pháp trung bình trượt, bài báo nghiên cứu xây dựng biểu đồ biến động khô hạn theo thời gian cho vùng cửa sông Tiền theo các kịch bản BĐKH RCP 4.5 và RCP 8.5. Kết quả cho thấy mức độ khô hạn có xu thế tăng theo thời gian so với thời kì 1978 - 2017, từ cấp hơi hạn đến hạn. Biến động hạn-ẩm trong tương lai cũng lớn gấp rưỡi so với thời kì 1987 - 2017. Việc xây dựng kịch bản khô hạn vào mùa khô tại khu vực cửa sông Tiền có ý nghĩa thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO