Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN NUNG LÊN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU g-C3N4 ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ BẰNG QUÁ TRÌNH NHIỆT PHÂN URÊ TRONG KHÔNG KHÍ Tải xuống tải PDF