ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN NUNG LÊN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU g-C3N4 ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ BẰNG QUÁ TRÌNH NHIỆT PHÂN URÊ TRONG KHÔNG KHÍ

  • Lâm Thị Hằng
  • Lương Cao Thắng
  • Vũ Thanh Mai
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Lê Thị Mai Oanh
  • Đỗ Danh Bích
Từ khóa: g-C3N4, quang xúc tác, nhiệt độ nung, thời gian nung, RhB

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung mẫu lên cấu trúc, tính chất vật lí và khả năng quang xúc tác của vật liệu g-C3N4 được
chế tạo bằng quá trình nhiệt phân urê trong môi trường không khí. Cấu trúc và tính chất vật lí của các mẫu thu được được nghiên cứu bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), phổ hấp thụ hồng ngoại (FTIR), phổ hấp thụ UV-Vis và phổ
huỳnh quang (PL). Kết quả chỉ ra rằng nhiệt độ nung có ảnh hưởng lớn hơn thời gian nung lên cấu trúc và tính chất vật lí của vật liệu g-C3N4. Khả năng quang xúc tác của các tấm g-C3N4 chế tạo được được đánh giá bởi sự suy giảm nồng độ dung dịch Rhodamin B (RhB) 10 ppm dưới sự chiếu xạ của đèn Xenon. Kết quả cho thấy, mẫu g-C3N4 nung ở 550 oC trong 2 giờ cho khả năng quang xúc tác tốt nhất, xử lí được 94% RhB trong dung dịch sau 3 giờ chiếu sáng. Kết quả này được cho là do mẫu g-C3N4 nung ở 550 oC trong 2 giờ có độ xốp cao dẫn đến diện tích bề mặt riêng lớn, thêm vào đó là tốc độ tái hợp của cặp điện tử - lỗ trống của mẫu nung ở 550 oC trong 2 giờ thấp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO