XÂY DỰNG KHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN TIN HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0015

  • Kiều Phương Thùy
  • Nguyễn Chí Trung
  • Hồ Cẩm Hà
Từ khóa: tự học, năng lực tự học, khung đánh giá năng lực tự học.

Tóm tắt

Năng lực tự học là một trong những năng lực quan trọng để học tập suốt đời. Một người có năng lực tự học sẽ có khả năng thích nghi và phát triển trong xã hội hiện đại – xã hội mà kiến thức và kĩ năng để sống và làm việc không ngừng gia tăng, biến đổi. Năng lực tự học được quy định là một trong những năng lực chung cốt lõi của học sinh trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bài báo này trình bày tổng lược các nghiên cứu tiêu biểu ở trong nước và trên thế giới về tự học, trong đó tập trung làm rõ quan điểm về tự học và những biểu hiện của năng lực tự học. Dựa trên những quan điểm đã được nghiên cứu, bài báo đề xuất một khung đánh giá năng lực tự học của học sinh Trung học phổ thông trong môn Tin học. Khung đánh giá này có vai trò quan trọng trong việc sử dụng để đo hiệu quả của những biện pháp phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học Tin học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO