CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH NÔNG NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0008

  • Võ Văn Việt
  • Lê Anh Thư
Từ khóa: lòng trung thành, hình ảnh, chất lượng dịch vụ, sinh viên.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xác định ảnh hưởng của hình ảnh trường, chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên khối ngành nông nghiệp. Tiếp cận nghiên cứu định lượng đã được vận dụng. Dữ liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi với kích thước mẫu là 313 sinh viên đang theo học các ngành Bác sĩ thú y, Chăn nuôi, Nông học, Bảo vệ thực vật đang học tại trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu nghiên cứu đã được chọn bằng phương pháp thuận tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh trường, chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên khối ngành nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong đó hình ảnh trường có ảnh hưởng quan trọn đến sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận và một số đề xuất góp phần nâng cao lòng trung thành của sinh viên. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO