THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0007

  • Phạm Tiến Nam
Từ khóa: Đào tạo, cử nhân công tác xã hội định hướng trong bệnh viện, trường Đại học Y tế công cộng.

Tóm tắt

Đào tạo cử nhân công tác xã hội đóng một vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội trong ngành y tế. Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả thực trạng đào tạo cử nhân công tác xã hội định hướng trong bệnh viện tại Trường Đại học Y tế công cộng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, thông qua thu thập số liệu thứ cấp và nghiên cứu định tính (09 cuộc phỏng vấn sâu, 03 cuộc thảo luận nhóm tập trung). Kết quả nghiên cứu cho thấy: chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo có tính logic và phù hợp, thể hiện rõ nét chương trình đào tạo cử nhân công tác xã hội định hướng trong bệnh viện; đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy có trình độ chuyên môn phù hợp, có phương pháp giảng dạy đa dạng, có sự tâm huyết, công bằng, bình đẳng đối với người học; mạng lưới thực hành\thực tập công tác xã hội hết sức đa dạng tại các bệnh viện có quy mô lớn; các tài liệu\giáo trình về công tác xã hội trong bệnh viện đã được biên soạn để phục vụ cho việc giảng dạy trong chương trình. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số khó khăn về thực trạng đào tạo cử nhân công tác xã hội hiện nay tại Trường Đại học Y tế công cộng và đề xuất một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân công tác xã hội của Nhà trường trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO