RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0005

  • Nguyễn Hải Thanh
  • Nguyễn Thị Hiền
Từ khóa: Đổi mới giáo dục, rèn luyện tư duy phản biện, trung học phổ thông, tư duy phản biện.

Tóm tắt

Rèn luyện, phát triển tư duy phản biện cho học sinh là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển năng lực tư duy bậc cao cho học sinh của mọi nhà trường, mọi cấp học trên thế giới, nhất là học sinh trung học phổ thông, để học sinh có thể tham gia vào hoạt động lao động hoặc học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mục đích của bài viết làm rõ nội hàm, vai trò của tư duy phản biện, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao năng lực tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta trước bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu, trên cơ sở sử dụng các nguồn tài liệu đã có từ các tạp chí, sách, các công trình nghiên làm cơ sở đưa ra những phân tích, đánh giá về tư duy phản biện và những đề xuất. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO